Search

Danh bạ điện thoại trường CĐ CKNN

TT

Đơn vị

Điện thoại

1

Ban Giám hiệu

 

2

Phòng Tổ chức - Hành chính (TC)

0211-3596 708
(Fax)-3866 542

3

Phòng Đào tạo

0211-2213 100
0211-3866 414

4

Phòng Tài chính - Kế toán

0211-3866 087

5

Phòng Công tác HSSV

0211-3887 104

6

Phòng Quản trị đời sống

0211-3887 873
0211-3592 222

7

Phòng Quản lý thiết bị và vật tư

0211-3592 383
0211-6553 988

8

Phòng Khảo thí và KDCL

0211-6553 989

9

Phòng KH&HTQT

0211-6549 654

10

Khoa Cơ khí

0211-3866 415

11

Khoa Công nghệ ô tô

0211-2212 719

12

Khoa Cơ giới

0211-3592 519

13

Khoa Điện tử - Điện lạnh

 

14

Khoa Điện

0211-3866 543

15

Khoa Công nghệ thông tin

0211-2 213 063

16

Khoa Cơ bản

0211-2213 012

17

Bộ môn Chính trị - Quốc phòng

0211-2213 012

18

Khoa Sư phạm - Kinh tế

0211-3592 899

19

Trung tâm Đào tạo và SHLX

0211-2213 060

20

Trung tâm Thông tin - Thư viện

 
21

Trung tâm Ứng dụng & CGCN

 

22

Trung tâm Tuyển sinh và GTVL

0211-3866 086
0211-3866 542 (Fax)

23

Y tế

0211-3701 414

24

Tổ Bảo vệ

0211-3866 085

25

Công Đoàn

0211-3592 687

26

Đoàn thanh niên

0211-3596 709 

Additional information