Search

Chức năng - Nhiệm vụ phòng Đào tạo

1. CHỨC NĂNG

- Là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Ban Giám hiệu nhà trường trong công tác đào tạo.

- Là đơn vị đầu mối liên kết các hoạt động đào tạo thành một thể thống nhất, đồng bộ trong việc thực hiện các nhiệm vụ trong nhà trường.

2. NHIỆM VỤ

* Xây dựng kế hoạch đào tạo:

- Xây dựng kế hoạch giảng dạy toàn khoá, năm học, học kỳ cho các khoá đào tạo. Lập thời khóa biểu thực hiện cho các khoá đào tạo;

- Phối hợp với các khoa, phòng xây dựng kế hoạch giáo viên, kế hoạch vật tư, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, thông qua lịch giảng dạy của giáo viên từng học kỳ, năm học;

- Xây dựng kế hoạch thi tốt nghiệp cho các khoá học;

- Nghiên cứu đề xuất và thực hiện yêu cầu của Ban Giám hiệu về việc mở các ngành học mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nhà trường;

- Nghiên cứu đề xuất nhu cầu và khả năng liên kết đào tạo với các đơn vị khác cho Ban Giám hiệu;

- Phối hợp với TTTS & DVVL xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển sinh hàng năm đáp ứng chỉ tiêu được giao hàng năm và phù hợp năng lực đào tạo của trường;

- Tham mưu, đề xuất với Ban Giám hiệu về nhu cầu giáo viên và chuyên môn trong công tác tuyển dụng;

- Xây dựng kế hoạch Hội giảng giáo viên hàng năm.

       * Tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo:

- Phối hợp các khoa, phòng tổ chức giảng dạy theo kế hoạch, tiến độ đã được duyệt, kịp thời điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp tình hình thực tế;

- Chịu trách nhiệm chính và phối hợp với với các phòng, khoa, các đơn vị chức năng thực hiện công tác thanh tra qui chế giảng dạy và chất lượng đào tạo thường xuyên, đột xuất đối với tất cả các khoá đào tạo trong và ngoài trường;

- Thường trực Hội đồng sư phạm nhà trường;

- Chỉ đạo thực hiện công tác báo cáo, tổng hợp giờ giảng của  giáo viên hàng tháng, học kỳ, năm học từ các khoa, phòng;

- Tổng hợp kết quả học tập, rèn luyện của học sinh toàn trường, định kỳ theo qui định báo cáo Hội đồng sư phạm nhà trường, đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo và thực hiện qui chế giảng dạy;

- Thực hiện công tác tổng hợp kết quả học tập, xét điều kiện dự thi, tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp cho học sinh sinh viên theo qui chế. Hoàn thành các văn bản, Quyết định công nhận điều kiện thi tốt nghiệp của học sinh và thông qua Hội đồng thi;

- Tuyển chọn và làm thủ tục hợp đồng giáo viên thỉnh giảng;

- Đề nghị và chuẩn bị các quyết định về việc tổ chức các Hội đồng thi tốt nghiệp, Hội đồng tuyển sinh hàng năm của nhà trường, Hội đồng thi học sinh giỏi cấp trường, Ban chỉ đạo Hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp trường, Hội đồng đánh giá kỹ năng nghề;

- Phối hợp với Trung tâm TS & DVVL nhà trường để tổ chức tuyển sinh, gọi nhập học và triển khai giảng dạy;

- Đề nghị khen thưởng học sinh trong học tập;

- Tổ chức mở đào tạo các lớp liên kết, liên thông, các lớp bồi dưỡng, học thêm, ôn tập theo nhu cầu đào tạo được Ban Giám hiệu phê duyệt;

- Phối hợp với Phòng QLHSSV thực hiện công tác giáo dục và rèn luyện HSSV nhà trường trong quá trình đào tạo;

- Thực hiện nhiệm vụ quản lý đối với công tác đào tạo lái xe: Thống nhất kế hoạch đào tạo, quản lý danh sách và kế hoạch giảng dạy các khoá, in ấn văn bằng cho học sinh tốt nghiệp.

*  Công tác Giáo vụ - Thư viện:

- Tổ chức, hướng dẫn các phòng, khoa thực hiện công tác báo cáo về công tác đào tạo, hướng dẫn các khoa nhập và quản lý điểm học tập và rèn luyện của học sinh hàng tháng, học kỳ, năm học theo quy định;

- Hướng dẫn giáo viên sử dụng và thực hiện các biểu mẫu, sổ sách, học bạ, phổ biến các quy chế, quy định về giảng dạy;

- Quản lý hồ sơ, danh bạ học sinh, hồ sơ các khóa học, kết quả học tập của học sinh sinh viên theo quy định;

- In ấn, cấp phát các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập và hoàn thành các thủ tục vào trường, ra trường cho học sinh;

- Phối hợp với các đơn vị chức năng hoàn thành các thủ tục về hưởng chế độ cho học sinh thuộc diện chính sách để phòng chuyên môn có cơ sở thực hiện;

- Báo cáo danh sách các lớp học cho các Bộ, Sở, Ngành liên quan theo quy định;

- Tập hợp số liệu và làm các báo cáo về công tác đào tạo theo yêu cầu của cơ quan quản lý và Ban Giám hiệu;

- Triển khai tổ chức và quản lý, sử dụng thư viện nhà trường. Tư vấn với Ban Giám hiệu về nhu cầu phát triển thư viện trường đạt hiệu quả trong sử dụng.

*  Công tác nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng giáo viên:

- Phối hợp nghiên cứu, đề xuất với Ban Giám hiệu và Hội đồng khoa học phương hướng và kế hoạch tổ chức nghiên cứu, tham gia đánh giá các đề tài khoa học phục vụ công tác giảng dạy, học tập;

- Phối hợp với các đơn vị chức năng đề xuất kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dài hạn và ngắn hạn;

- Chủ trì tổ chức hội giảng, đánh giá kỹ năng nghề hàng năm;

- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động chuyên môn;

- Tổng hợp đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên.

* Tổ chức cải tiến nội dung chương trình, xây dựng chương trình đào tạo các ngành học mới, hoàn chỉnh các giáo trình môn học:

- Phối hợp với các phòng, khoa rút kinh nghiệm về công tác đào tạo, sửa đổi mục tiêu, nội dung, chương trình cho phù hợp với yêu cầu đào tạo;

- Phối hợp với các khoa, phòng tổ chức xây dựng mục tiêu, chương trình cho các ngành học mới;

- Phối hợp với các khoa, phòng tổ chức viết lại, viết mới giáo trình, tài liệu phục vụ học tập, giảng dạy.

*  Đổi mới quy trình và phương pháp giảng dạy:

- Thường xuyên tổ chức bổ sung, chỉnh lý và hoàn chỉnh quy trình đào tạo nhằm đạt hiệu quả và chất lượng đào tạo cao;

- Tổ chức phổ biến, áp dụng các phương pháp dạy học mới.

- Đề xuất củng cố, hoàn thiện phòng học chuyên môn, trang thiết bị phục   vụ, đào tạo.

Additional information