Search

BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

 

Ths. Lê Đức Quảng

 Chức vụ: Chủ tịch

 Văn phòng: 206 - H5

 Điện thoại: 02112213 012 

                         


TS. Nguyễn Xuân Thủy

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Văn phòng: 201 - Xưởng X10

Điện thoại: 02113866 415        

 

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2017 - 2022

TT

Họ và tên 

Chức danh

1

Lê Đức Quảng 

Chủ tịch

2

Nguyễn Xuân Thủy                              

Phó Chủ tịch

3

Trần Thu Huyền                         

Uỷ viên BTV 

4

Nguyễn Văn Thông                           

Uỷ viên BTV 

5

Nguyễn Thị Thu Hiền

Uỷ viên BTV 

6

Nguyễn Anh Đức

Uỷ viên BCH

7

Đỗ Thị Kim Lan  

Uỷ viên BCH

8

Kim Thành Nam 

Uỷ viên BCH

9

Nguyễn Minh Khang

Uỷ viên BCH

10

Phùng Anh Tuấn

Uỷ viên BCH

11

Trần Nam Toàn

Uỷ viên BCH

12

Uông Văn Thành

Uỷ viên BCH

13

Nguyễn Thành Đông

Uỷ viên BCH

14

Vũ Minh Cường  

Uỷ viên BCH

15

Kim Thị Thương

Uỷ viên BCH

 

 

 

 

 

Additional information