Search

Tóm tắt lịch sử phát triển

Phòng Đào tạo được ra đời ngay từ buổi đầu thành lập trường, khi mới thành lập có tên là tổ Giáo viên - Giáo vụ, gồm 7 giáo viên do Thầy Nguyễn Thư làm Tổ trưởng. Nhiệm vụ của phòng ngày ấy là lập kế hoạch, xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu học tập, thực hiện công tác giáo vụ.

Phòng Đào tạo được ra đời ngay từ buổi đầu thành lập trường, khi mới thành lập có tên là tổ Giáo viên - Giáo vụ, gồm 7 giáo viên do Thầy Nguyễn Thư làm Tổ trưởng. Nhiệm vụ của phòng ngày ấy là lập kế hoạch, xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu học tập, thực hiện công tác giáo vụ.

Tháng 9/1962 phòng Đào tạo đã có 20 cán bộ, giáo viên do Thầy Nguyễn Thư là tổ trưởng.

Tháng 8/1965 tổ Giáo vụ - Giáo viên thời gian này được chuyển thành tổ Giáo vụ với 3 cán bộ do Thầy Nguyễn Tấn Dương làm Tổ trưởng nhiệm vụ của phòng lúc này: Lập kế hoạch giảng dạy đào tạo, quản lý giảng dạy, học tập và công tác sổ sách giáo vụ.

Năm 1972, Phòng Đào tạo chính thức ra đời do Thầy Nguyễn Thư làm Trưởng phòng và Nguyễn Đăng Luân làm Phó Trưởng phòng, tổng số biên chế của phòng lúc này là 9 người với những nhiệm vụ: Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, kiểm tra giám sát quá trình tổ chức thực hiện, chỉ đạo biên soạn chương trình, giáo trình tài liệu giảng dạy và học tập, thực hiện nhiệm vụ khai giảng bế giảng, sơ kết tổng kết khoá học và công tác giáo vụ.

Từ tháng 11/1983, phòng đào tạo nhà trường ngoài chức năng nhiệm vụ đã được giao còn đảm nhiệm công tác Quản lý giáo viên và học sinh, quản lý kế hoạch vật tư của nhà trường, trực tiếp quản lý giảng dạy và giáo viên tổ Văn hoá, tổ cơ sở, tổ động lực và các môn chính trị, quân sự, thể dục.

Từ năm 2007, trường được nâng cấp thành Trường cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp, phòng Đào tạo thực hiện những nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu của nhà trường trong giai đoạn phát triển mới. Hiện nay phòng có tổng số 8 cán bộ chuyên trách.

 

Additional information